Nhận Tối Đa 6 Hồ Sơ Trên Amazon Prime Video

Nhận Tối Đa 6 Hồ Sơ Trên Amazon Prime Video

Nhận Tối Đa 6 Hồ Sơ Trên Amazon Prime Video

Cuối cùng, bạn có thể bảo vệ lịch sử xem của mình khỏi bạn cùng phòng

Nhiều người chia sẻ một hồ sơ Video Prime có thể gây khó khăn cho việc điều chỉnh các đề xuất theo ý thích của một người. Các hồ sơ khác nhau sẽ cho phép mọi người cá nhân hóa trải nghiệm phát trực tuyến của họ.