Cách Tìm Mật Khẩu Wi-Fi Trên Android

Cách Tìm Mật Khẩu Wi-Fi Trên Android

Cách Tìm Mật Khẩu Wi-Fi Trên Android

Xem mật khẩu của bạn khi bạn cần chia sẻ nó nhưng không thể nhớ nó

Thông tin cần biết

  • Root Android của bạn , cài đặt Solid Explorer File Manager , sau đó đi tới Menu > Storages  >  Root >  data > Grant  để cấp quyền root.
  • Nhấn vào  misc >  wifi > wpa_supplicant.conf , chọn một trình soạn thảo văn bản, sau đó nhìn vào khối mạng  để tìm mục nhập cho  psk (mật khẩu của bạn).
  • Ngoài ra, sử dụng ADB để xem cấu hình Wi-Fi trên PC hoặc sử dụng trình mô phỏng thiết bị đầu cuối để truy cập tệp chứa mật khẩu Wi-Fi.

Bài viết này giải thích cách kiểm tra mật khẩu Wi-Fi trên thiết bị Android. Thông tin dưới đây sẽ áp dụng cho dù ai đã tạo ra Android của bạn (Samsung, Google, Huawei, Xiaomi, v.v.).

Tìm Mật Khẩu WI-Fi Trên Android Bằng Solid Explorer

Ứng dụng Solid Explorer là một trong những trình duyệt tệp Android tốt nhất. Sử dụng nó để lấy lại mật khẩu Wi-Fi của bạn.

         Lưu ý : Để sử dụng các phương pháp này, hãy bật quyền truy cập root vào thiết bị Android . Điều này có thể làm mất hiệu lực bảo hành. Sao lưu dữ liệu của bạn trước khi cố gắng root điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play và tìm kiếm Solid Explorer .

2. Nhấn vào Solid Explorer File Manager , sau đó nhấn Install .