Cách Tắt Chia Sẻ Liên Kết Trên Android

Cách Tắt Chia Sẻ Liên Kết Trên Android

Cách Tắt Chia Sẻ Liên Kết Trên Android

Ngừng chia sẻ Google Photos một cách công khai hoặc với những người dùng cụ thể

Thông tin cần biết

  • Tắt chia sẻ album: Đi tới Thư viện và chọn album. Từ menu ba chấm , chọn Tùy chọn > Chia sẻ liên kết > Xóa liên kết .
  • Xóa một người khỏi phần chia sẻ: Đi tới Tùy chọn > Thành viên , chọn menu ba chấm bên cạnh người đó và chọn Xóa người .
  • Tắt chia sẻ cho từng ảnh: Chọn nút Tin nhắn , chọn hình ảnh, sau đó nhấn vào menu > Tùy chọn > Chia sẻ liên kết > Xóa liên kết .

Bài viết này giải thích cách tắt chia sẻ liên kết Google Photos trên Android để chỉ những người cụ thể mới có thể xem album, không phải bất kỳ ai có liên kết. Chúng tôi cũng sẽ xem xét việc bật chia sẻ liên kết.

Cách Ngăn Google Chia Sẻ Ảnh Của Bạn

Tắt chia sẻ liên kết là cách nhanh nhất để hạn chế ai có thể xem album được chia sẻ hoặc ảnh cá nhân.

Tắt Chia Sẻ Album

Đầu tiên, đây là cách tắt chia sẻ ảnh nếu đó là một album. 

1. Mở Thư viện từ cuối Google Photos.

2. Chọn album được chia sẻ có liên kết để xóa.

3. Từ menu ba chấm ở trên cùng bên phải, chọn Tùy chọn .

4. Nhấn Chia sẻ liên kết , sau đó nhấn Xóa liên kết . Nếu không ai khác được cấp quyền truy cập vào nó, nút này được gọi là Đặt ở chế độ riêng tư .