Các Nhà Nghiên Cứu Tạo Ra AI Cải Tiến Nâng Cao Độ Phân Giải Video

Các Nhà Nghiên Cứu Tạo Ra AI Cải Tiến Nâng Cao Độ Phân Giải Video

Các Nhà Nghiên Cứu Tạo Ra AI Cải Tiến Nâng Cao Độ Phân Giải Video

Nó nhanh hơn gấp 3 lần và sử dụng mạng nhỏ hơn 4 lần

Tại sao điều này lại quan trọng

Nâng cao video sẽ tiếp tục được cải thiện, có tác động lớn đến lĩnh vực giải trí, thực thi pháp luật và video của người tiêu dùng. Việc làm cho mạng AI tham gia nhanh hơn và quy mô nhỏ hơn sẽ giúp mang lại các công cụ cải tiến video trong tương lai cho tất cả chúng ta, có thể trong các thiết bị cá nhân của chúng ta.