17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot ( Phần 2 )

17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot ( Phần 2 )

 

17 Cách Sử Dụng ADB Tối Thiểu Và Fastboot

Bài viết gồm 3 phần

Kiểm soát nhiều hơn thiết bị Android của bạn

Nội dung bài viết

Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về Minimal ADB và Fastboot, đây là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ cho phép bạn nhập lệnh để điều khiển điện thoại Android được kết nối USB của mình.

Một số điều người dùng Android thông thường có thể muốn làm với Android của họ có vẻ quá phức tạp. Ngay cả những thứ đơn giản như chuyển tệp đến hoặc từ điện thoại của bạn cũng cần nhiều bước hơn mức cần thiết.

Với Minimal ADB và Fastboot, bạn có thể thực hiện những việc như chuyển tệp, tìm số sê-ri hoặc thậm chí sao lưu toàn bộ điện thoại của mình chỉ bằng một lệnh đơn giản .

Điều Hướng Qua Các Thư Mục Trên Android Của Bạn

Nếu bạn không biết đường dẫn của tệp trên thiết bị Android của mình, bạn có thể sử dụng các lệnh đặc biệt được gọi là lệnh adb shell để tìm tệp.

Có một số lệnh shell có thể rất hữu ích để điều hướng qua các thư mục trên điện thoại của bạn.

  • ls : Liệt kê nội dung của một thư mục.
  • cd : Thay đổi thư mục.
  • rm : Xóa tệp hoặc thư mục.
  • mkdir : Tạo một thư mục mới.
  • cp : Sao chép tệp hoặc thư mục.
  • mv : Di chuyển hoặc đổi tên tệp.

Với lệnh shell ADB , bạn có thể kết hợp các lệnh này bằng cách phân tách chúng bằng dấu chấm phẩy.

Ví dụ: để điều hướng đến một thư mục trên điện thoại của bạn để tìm ảnh:

1. Gõ adb shell ls để xem tất cả các thư mục trên điện thoại của bạn.

2. Gõ adb shell cd sdcard; Sẽ điều hướng vào thư mục sdcard và xem tất cả các tệp ở đó. Mỗi lệnh được phân tách bằng dấu chấm phẩy được thực hiện theo trình tự.